Theme
9:57am August 5, 2014
kitesquotes:

"Sometimes, a hug is all you need to make you feel better."
{Someone}des by nhiteehee@Kitesvn.com 

kitesquotes:

"Sometimes, a hug is all you need to make you feel better."

{Someone}
des by nhiteehee@Kitesvn.com 

9:53am August 5, 2014
tuesmonlilas:

"Silent people have the loudest minds."
By HinaNg@Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Silent people have the loudest minds."

By HinaNg@Tu Es Mon Lilas

1:14pm August 1, 2014
1:13pm August 1, 2014
1:12pm August 1, 2014
kitesquotes:

"Sống độc thân không có nghĩa là bạn yếu kém đến mức chẳng có ai yêu, mà nó có nghĩa là bạn đang đủ mạnh mẽ để chờ đợi những gì bạn thật sự xứng đáng."
{Sưu Tầm}des by bearology@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Sống độc thân không có nghĩa là bạn yếu kém đến mức chẳng có ai yêu, mà nó có nghĩa là bạn đang đủ mạnh mẽ để chờ đợi những gì bạn thật sự xứng đáng."

{Sưu Tầm}
des by bearology@Kitesvn.com

3:15pm July 26, 2014

 Collage: kyuhae

Collage: kyuhae

3:15pm July 26, 2014
3:03pm July 26, 2014
"it’s ok, it’s love’ - insung ruffling kyungsoo’s hair 
2:49pm July 26, 2014
kyungsoo - ‘it’s ok,it’s love’ - the fan among the crowd 
2:44pm July 26, 2014

food52:

Olive oil and chocolate make the perfect pair.

The Best Ice Cream Sandwich You’ll Make This Summer, Step by Step

2:38pm July 26, 2014

sudotime:

The Lost Planet in Shanghai - Ending

11:11pm July 18, 2014
2:09am July 16, 2014
sunshine